Workshop “Sinh viên ngành Quan hệ công chúng với Truyền thông trong kỷ nguyên 4.0”