Lãnh đạo dùng người: Thứ nhì là thái độ, thứ ba là năng lực, vậy còn thứ nhất?