Làm ‘trò khỉ’ ngoài đường để khách du lịch đừng xả rác